Program Nauczania


Nasza szkoła opiera nauczanie języka polskiego na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej zawartych w podstawie programowej. Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą zawiera treści kształcenia językowego i kulturowego.
Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien wiedzieć i umieć na zakończenie danego etapu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji językowych, jako narzędzia niezbędnego w procesie poznawania literatury, historii i kultury polskiej.

Nauczanie języka ojczystego jest również czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Wymagania zostały opracowane dla trzech grup wiekowych: 5-9 lat, 10-13 lat i od 14 lat, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego. Kształcenie językowe i kulturowe powinno mieć charakter zintegrowany.

W zakresie historii i geografii Polski wymagania są tak określone, by utrwalać i poszerzać wiedzę o polskiej kulturze i społeczeństwie polskim, o środowisku geograficznym Polski oraz wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

W klasach przedzkolnych nauczyciele pracują na opracowaniach własnych oraz opracowań Pani Małgorzaty Pawlusiewicz . Jako szkoła przyłączyliśmy się do programów KLUB TUTUSIA, który został opracowany z myślą o najmłodszych dzieciach dwujęzycznych.

Poniżej  materiały do pobrania dla rodziców i nauczycieli :

wlacz_Polske

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe programy :

LubiePolske

Moja_polska_kulturoteka

Rok_Polski program 5-9 lat